Spot Price Cotton (19/Apr/2019 10:22:11 AM)

Maharashtra
AGD (BB/29M) 46,500.00 0.00 0.00 %
Akola (Fardar/25/27M) 0.00 0.00 100.00 %
NGP (MECH-1/28M) 0.00 0.00 100.00 %
NGP (MECH-1/29M) 47,200.00 0.00 0.00 %
Punjab
MNS (J-34/RG) 4,970.00 35.00 0.71 %
MNS (J-34/SG) 0.00 0.00 100.00 %
Haryana
Admr (J-34/RG) 4,960.00 20.00 0.40 %
Admr (J-34/SG) 0.00 0.00 100.00 %
Rajasthan
HNG (J-34/RG) 4,915.00 15.00 0.31 %
HNG (J-34/SG) 0.00 0.00 100.00 %
GangaNagar Line
Desi (J-34/RG) 4,890.00 20.00 0.41 %
Desi (J-34/SG) 0.00 0.00 100.00 %
Telangana(AP)
ADI (MCU-5/29/30M) 46,800.00 0.00 0.00 %
WARG (MCU-5/31M) 47,400.00 0.00 0.00 %
Seemandhra (AP)
Adoni (MCU-5/29/30M) 47,000.00 0.00 0.00 %
GUNT (MCU-5/31M) 47,600.00 0.00 0.00 %
Karnataka
RBM (DCH-32/34M) 58,500.00 0.00 0.00 %
RBM (DCH-32/35M) 59,000.00 0.00 0.00 %
RCR (BB/29M) 48,000.00 0.00 0.00 %
Gujarat
HRJ (V-797/23M) 36,500.00 0.00 0.00 %
Satta (V-797/23M) 1,216.00 0.00 0.00 %
SRL (S-6/28M) 46,700.00 0.00 0.00 %
SRL (S-6/29M) 47,500.00 0.00 0.00 %
Madhya Pradesh
KHGN (MECH-1/29M) 46,300.00 0.00 0.00 %
RTM (DCH-32/34M) 58,000.00 0.00 0.00 %
SNDW (MECH-1/29M) 47,000.00 0.00 0.00 %
CCI
AP (BB/29M) 0.00 0.00 %
Guj (S-6/28M) 0.00 0.00 %
Maha (BB/28M) 0.00 0.00 %
North (J-34/SG) 0.00 0.00 %