Spot Price Cotton (13/Aug/2020 10:27:48 AM)

Maharashtra
AGD (BB/29M) 32,600.00 0.00 0.00 %
Akola (Fardar/25/27M) 0.00 0.00 100.00 %
NGP (MECH-1/28M) 0.00 0.00 100.00 %
NGP (MECH-1/29M) 34,000.00 0.00 0.00 %
Punjab
MNS (J-34/RG) 3,635.00 15.00 0.41 %
MNS (J-34/SG) 0.00 0.00 100.00 %
Haryana
Admr (J-34/RG) 3,610.00 -10.00 -0.28 %
Admr (J-34/SG) 0.00 0.00 100.00 %
Rajasthan
HNG (J-34/RG) 3,610.00 -10.00 -0.28 %
HNG (J-34/SG) 0.00 0.00 100.00 %
GangaNagar Line
Desi (J-34/RG) 3,550.00 -10.00 -0.28 %
Desi (J-34/SG) 0.00 0.00 100.00 %
Telangana(AP)
ADI (MCU-5/29/30M) 33,400.00 0.00 0.00 %
WARG (MCU-5/31M) 34,600.00 0.00 0.00 %
Seemandhra (AP)
Adoni (MCU-5/29/30M) 33,300.00 -100.00 -0.30 %
GUNT (MCU-5/31M) 34,800.00 0.00 0.00 %
Karnataka
RBM (DCH-32/34M) 53,000.00 0.00 0.00 %
RBM (DCH-32/35M) 54,000.00 0.00 0.00 %
RCR (BB/29M) 34,700.00 0.00 0.00 %
Gujarat
HRJ (V-797/23M) 21,000.00 0.00 0.00 %
Satta (V-797/23M) 981.50 15.50 1.60 %
SRL (S-6/28M) 32,500.00 0.00 0.00 %
SRL (S-6/29M) 33,500.00 -100.00 -0.30 %
Madhya Pradesh
KHGN (MECH-1/29M) 32,500.00 0.00 0.00 %
RTM (DCH-32/34M) 54,500.00 0.00 0.00 %
SNDW (MECH-1/29M) 33,800.00 0.00 0.00 %
CCI
AP (BB/29M) 0.00 0.00 %
Guj (S-6/28M) 0.00 0.00 %
Maha (BB/28M) 0.00 0.00 %
North (J-34/SG) 0.00 0.00 %