Spot Price Cotton (22/Jan/2021 10:43:21 AM)

Maharashtra
AGD (BB/29M) 42,800.00 100.00 0.23 %
Akola (Fardar/25/27M) 0.00 0.00 100.00 %
NGP (MECH-1/28M) 0.00 0.00 100.00 %
NGP (MECH-1/29M) 43,700.00 200.00 0.46 %
Punjab
MNS (J-34/RG) 4,500.00 30.00 0.67 %
MNS (J-34/SG) 0.00 0.00 100.00 %
Haryana
Admr (J-34/RG) 4,480.00 30.00 0.67 %
Admr (J-34/SG) 0.00 0.00 100.00 %
Rajasthan
HNG (J-34/RG) 4,500.00 30.00 0.67 %
HNG (J-34/SG) 0.00 0.00 100.00 %
GangaNagar Line
Desi (J-34/RG) 4,490.00 30.00 0.67 %
Desi (J-34/SG) 0.00 0.00 100.00 %
Telangana(AP)
ADI (MCU-5/29/30M) 43,000.00 200.00 0.47 %
WARG (MCU-5/31M) 0.00 0.00 100.00 %
Seemandhra (AP)
Adoni (MCU-5/29/30M) 44,000.00 200.00 0.46 %
GUNT (MCU-5/31M) 0.00 0.00 100.00 %
Karnataka
RBM (DCH-32/34M) 65,500.00 0.00 0.00 %
RBM (DCH-32/35M) 65,500.00 -2,000.00 -2.96 %
RCR (BB/29M) 44,500.00 200.00 0.45 %
Gujarat
HRJ (V-797/23M) 29,000.00 500.00 1.75 %
Satta (V-797/23M) 1,206.00 11.00 0.92 %
SRL (S-6/28M) 43,500.00 0.00 0.00 %
SRL (S-6/29M) 44,000.00 200.00 0.46 %
Madhya Pradesh
KHGN (MECH-1/29M) 43,500.00 100.00 0.23 %
RTM (DCH-32/34M) 62,500.00 0.00 0.00 %
SNDW (MECH-1/29M) 42,600.00 100.00 0.24 %
CCI
AP (BB/29M) 0.00 0.00 %
Guj (S-6/28M) 0.00 0.00 %
Maha (BB/28M) 0.00 0.00 %
North (J-34/SG) 0.00 0.00 %