Spot Price Cotton (19/Aug/2019 01:33:49 PM)

Maharashtra
AGD (BB/29M) 42,500.00 0.00 0.00 %
Akola (Fardar/25/27M) 0.00 0.00 100.00 %
NGP (MECH-1/28M) 0.00 0.00 100.00 %
NGP (MECH-1/29M) 43,200.00 0.00 0.00 %
Punjab
MNS (J-34/RG) 4,525.00 5.00 0.11 %
MNS (J-34/SG) 0.00 0.00 100.00 %
Haryana
Admr (J-34/RG) 4,500.00 10.00 0.22 %
Admr (J-34/SG) 0.00 0.00 100.00 %
Rajasthan
HNG (J-34/RG) 0.00 0.00 100.00 %
HNG (J-34/SG) 0.00 0.00 100.00 %
GangaNagar Line
Desi (J-34/RG) 4,500.00 10.00 0.22 %
Desi (J-34/SG) 0.00 0.00 100.00 %
Telangana(AP)
ADI (MCU-5/29/30M) 43,200.00 0.00 0.00 %
WARG (MCU-5/31M) 43,800.00 0.00 0.00 %
Seemandhra (AP)
Adoni (MCU-5/29/30M) 43,000.00 0.00 0.00 %
GUNT (MCU-5/31M) 44,000.00 0.00 0.00 %
Karnataka
RBM (DCH-32/34M) 53,500.00 0.00 0.00 %
RBM (DCH-32/35M) 54,000.00 0.00 0.00 %
RCR (BB/29M) 43,600.00 0.00 0.00 %
Gujarat
HRJ (V-797/23M) 33,000.00 0.00 0.00 %
Satta (V-797/23M) 1,086.00 0.00 0.00 %
SRL (S-6/28M) 42,500.00 0.00 0.00 %
SRL (S-6/29M) 43,000.00 200.00 0.47 %
Madhya Pradesh
KHGN (MECH-1/29M) 42,400.00 0.00 0.00 %
RTM (DCH-32/34M) 55,000.00 0.00 0.00 %
SNDW (MECH-1/29M) 43,000.00 0.00 0.00 %
CCI
AP (BB/29M) 0.00 0.00 %
Guj (S-6/28M) 0.00 0.00 %
Maha (BB/28M) 0.00 0.00 %
North (J-34/SG) 0.00 0.00 %