Spot Price Cotton (29/Nov/2022 10:58:56 AM)

Maharashtra
AGD (BB/29M) 65,500.00 0.00 0.00 %
Akola (Fardar/25/27M) 0.00 0.00 100.00 %
NGP (MECH-1/28M) 0.00 0.00 100.00 %
NGP (MECH-1/29M) 68,500.00 -500.00 -0.72 %
Punjab
MNS (J-34/RG) 6,700.00 -100.00 -1.47 %
MNS (J-34/SG) 0.00 0.00 100.00 %
Haryana
Admr (J-34/RG) 6,600.00 -100.00 -1.49 %
Admr (J-34/SG) 0.00 0.00 100.00 %
Rajasthan
HNG (J-34/RG) 0.00 0.00 100.00 %
HNG (J-34/SG) 0.00 0.00 100.00 %
GangaNagar Line
Desi (J-34/RG) 6,800.00 -100.00 -1.45 %
Desi (J-34/SG) 0.00 0.00 100.00 %
Telangana(AP)
ADI (MCU-5/29/30M) 69,000.00 -500.00 -0.72 %
WARG (MCU-5/31M) 0.00 0.00 100.00 %
Seemandhra (AP)
Adoni (MCU-5/29/30M) 65,500.00 0.00 0.00 %
GUNT (MCU-5/31M) 0.00 0.00 100.00 %
Karnataka
RBM (DCH-32/34M) 76,000.00 0.00 0.00 %
RBM (DCH-32/35M) 78,000.00 0.00 0.00 %
RCR (BB/29M) 69,500.00 -500.00 -0.71 %
Gujarat
HRJ (V-797/23M) 55,500.00 -500.00 -0.89 %
Satta (V-797/23M) 0.00 0.00 100.00 %
SRL (S-6/28M) 66,000.00 0.00 0.00 %
SRL (S-6/29M) 68,500.00 -300.00 -0.44 %
Madhya Pradesh
KHGN (MECH-1/29M) 65,000.00 0.00 0.00 %
RTM (DCH-32/34M) 76,500.00 0.00 0.00 %
SNDW (MECH-1/29M) 68,000.00 -500.00 -0.73 %
CCI
AP (BB/29M) 0.00 0.00 %
Guj (S-6/28M) 0.00 0.00 %
Maha (BB/28M) 0.00 0.00 %
North (J-34/SG) 0.00 0.00 %