Spot Price Cotton (20/Feb/2019 10:36:28 AM)

Maharashtra
AGD (BB/29M) 41,700.00 400.00 0.97 %
Akola (Fardar/25/27M) 0.00 0.00 100.00 %
NGP (MECH-1/28M) 0.00 0.00 100.00 %
NGP (MECH-1/29M) 42,100.00 -100.00 -0.24 %
Punjab
MNS (J-34/RG) 4,390.00 -25.00 -0.57 %
MNS (J-34/SG) 0.00 0.00 100.00 %
Haryana
Admr (J-34/RG) 4,405.00 -25.00 -0.56 %
Admr (J-34/SG) 0.00 0.00 100.00 %
Rajasthan
HNG (J-34/RG) 4,341.00 -19.00 -0.44 %
HNG (J-34/SG) 0.00 0.00 100.00 %
GangaNagar Line
Desi (J-34/RG) 4,320.00 -20.00 -0.46 %
Desi (J-34/SG) 0.00 0.00 100.00 %
Telangana(AP)
ADI (MCU-5/29/30M) 42,000.00 0.00 0.00 %
WARG (MCU-5/31M) 42,500.00 0.00 0.00 %
Seemandhra (AP)
Adoni (MCU-5/29/30M) 41,600.00 0.00 0.00 %
GUNT (MCU-5/31M) 42,400.00 0.00 0.00 %
Karnataka
RBM (DCH-32/34M) 53,000.00 0.00 0.00 %
RBM (DCH-32/35M) 53,500.00 500.00 0.94 %
RCR (BB/29M) 42,000.00 0.00 0.00 %
Gujarat
HRJ (V-797/23M) 30,500.00 0.00 0.00 %
Satta (V-797/23M) 1,121.00 0.00 0.00 %
SRL (S-6/28M) 41,600.00 -100.00 -0.24 %
SRL (S-6/29M) 42,400.00 -100.00 -0.24 %
Madhya Pradesh
KHGN (MECH-1/29M) 41,200.00 -100.00 -0.24 %
RTM (DCH-32/34M) 52,000.00 0.00 0.00 %
SNDW (MECH-1/29M) 41,700.00 -100.00 -0.24 %
CCI
AP (BB/29M) 0.00 0.00 %
Guj (S-6/28M) 0.00 0.00 %
Maha (BB/28M) 0.00 0.00 %
North (J-34/SG) 0.00 0.00 %