Spot Price Cotton (23/Jan/2020 04:13:35 PM)

Maharashtra
AGD (BB/29M) 39,300.00 100.00 0.26 %
Akola (Fardar/25/27M) 0.00 0.00 100.00 %
NGP (MECH-1/28M) 0.00 0.00 100.00 %
NGP (MECH-1/29M) 39,900.00 0.00 0.00 %
Punjab
MNS (J-34/RG) 4,160.00 40.00 0.97 %
MNS (J-34/SG) 0.00 0.00 100.00 %
Haryana
Admr (J-34/RG) 4,130.00 50.00 1.23 %
Admr (J-34/SG) 0.00 0.00 100.00 %
Rajasthan
HNG (J-34/RG) 4,120.00 40.00 0.98 %
HNG (J-34/SG) 0.00 0.00 100.00 %
GangaNagar Line
Desi (J-34/RG) 4,100.00 50.00 1.23 %
Desi (J-34/SG) 0.00 0.00 100.00 %
Telangana(AP)
ADI (MCU-5/29/30M) 40,100.00 100.00 0.25 %
WARG (MCU-5/31M) 40,400.00 0.00 0.00 %
Seemandhra (AP)
Adoni (MCU-5/29/30M) 39,900.00 100.00 0.25 %
GUNT (MCU-5/31M) 40,200.00 0.00 0.00 %
Karnataka
RBM (DCH-32/34M) 57,000.00 0.00 0.00 %
RBM (DCH-32/35M) 58,000.00 0.00 0.00 %
RCR (BB/29M) 40,600.00 0.00 0.00 %
Gujarat
HRJ (V-797/23M) 33,500.00 500.00 1.52 %
Satta (V-797/23M) 1,114.50 -6.00 -0.54 %
SRL (S-6/28M) 39,200.00 200.00 0.51 %
SRL (S-6/29M) 40,300.00 100.00 0.25 %
Madhya Pradesh
KHGN (MECH-1/29M) 39,100.00 100.00 0.26 %
RTM (DCH-32/34M) 57,500.00 0.00 0.00 %
SNDW (MECH-1/29M) 39,700.00 0.00 0.00 %
CCI
AP (BB/29M) 0.00 0.00 %
Guj (S-6/28M) 0.00 0.00 %
Maha (BB/28M) 0.00 0.00 %
North (J-34/SG) 0.00 0.00 %